:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th

ชื่อ: ประกาศ เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน 2 ช่วง บ้านดอกค าใต้, บ้านแม่งาว หมู่ที่ 1 – 5

วันที่ลงประกาศ: 28 ก.พ. 2565

รายละเอียด: .


file

mid_35_2022_9_23_888331.pdf