:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th
สำนักปลัด
ว่าที่ร้อยตรีนิกร จุมปา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
โทร 088-4032489
นางสาวพรพิรุณ สืบเพ็ญไชย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 095-2576917
นางสาวกัญจน์ชญา โกฎยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
โทร 086-1909080
นางสาวิตรี อินเขียวสาย
นักทรัพยากรบุคคล ชก.
โทร 091-7568116
นางสาวธิติมา อินเขียว
นักวิชาการศึกษา ปง.
โทร 093-2497775
นายวรพจน์ ชาวคอนไชย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวภรณ์ทิพย์ ขอนรักษ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
โทร 083-0684764
นางสาวปริศนา สารเครือ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
โทร. 097-9736357
-ว่าง-
นิติกร
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ชง.
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปง.
นางวิลาสินี บุญทอง
ครู
โทร 086-4869823
นางรุ่งธิวา คำเชื่อม
ครู คศ.2
โทร 081-6717426
-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นายจบชื่น ทองเวียง
พนักงานขับรถ
โทร 086-1154317
นายบุญเทียม ก้อนแก้ว
พนักงานขับรถ
นายปภังกร กำทอง
นักการภารโรง
โทร 084-3700895
นายอลงกต สุธรรม
พนักงานจ้างทั่วไป
โทร 084-8077263