:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th
ประธานกลุ่มแม่บ้าน
นางกรรณิกา บุญเรือง
ประธานตำบลแม่ตีบ ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 4
นางอุบลรัตน์ บุญเรือง
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 1
นางยุพิน ยศบุญเรือง
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 2
นางผ่าน อุชชิน
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 3
นางสายเปล บุญทอง
ประธานแม่บ้านหมู่ที่ 5