:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th
กองช่าง
ว่าที่ร้อยตรีนิกร จุมปา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 088-4032489
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายจารึก บ้านคุ้ม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร 065-7425614
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายสวัสดิ์ พวงทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร 085-0344551
นางสาววาสนา วงค์กาไชย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 096-9423926