:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th
ประธานผู้สูงอายุ
นายสีลวด หล้าเมา
ประธานผู้สูงอายุตำบลแม่ตีบ ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 2
นางเรือน คำเงิน
ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 1
นายสิทธิ คำทอง
ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 3
นายเย็น จำปาคำ
ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 4
นายแฝง กันทาแก้ว
ประธานผู้สูงอายุหมู่ที่ 5