:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th
กองคลัง
นางอารีวรรณ เทพพรมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 086-1168244
นางสาวทักษพร ธรรมสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฎิบัติการ
นางนภสร วงศ์ชุติมา
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร.086-9234209
นางสาวรัตน์สุดา หาบุตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกรรณิกา อักษร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร 094-7538461