:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th
สมาชิกสภาเทศบาล
นายธนกฤษ ใจรัก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
โทร 097-9985291
นายสราพงษ์ หน่อแก้ว รองประธานสภาอบต.แม่ตี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
โทร 080-0339130
นายเกษมสันต์ จันทร์ต๊ะ เลขานุการสภา
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ
โทร 064-9026821
นายผล ผิวขาว
สมาชิกสภาอบต.แม่ตีบ เขต 2
นายสุภาพ ศรีทา
สมาชิกสภาอบต.แม่ตีบ เขต 4
นายบุญยก บุญทิพย์
สมาชิกสภาอบต.แม่ตีบ เขต 5