:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ // วิสัยทัศน์ : วิสัยทัศน์ แม่ตีบน่าอยู่ เคียงคู่เศรษฐกิจชุมชน // ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 054-831079, 088-5478509 โทรสาร 054-831078 อีเมล์ saraban@maeteep-ngao.go.th
ประธานกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นางกนกวรรณ สุธรรม
ประธานตำบลแม่ตีบ ประธาน อสม.หมู่ที่ 2
นางวาสนา แสนอินทร์
ประธาน อสม.หมู่ที่ 1
นางสุดา สุขชนะ
ประธาน อสม.หมู่ที่ 3
นางสมถวิล จันทร์ขาว
ประธาน อสม.หมู่ที่ 4
นางสาวสุจิน แสนหลวง
ประธาน อสม. หมู่ที่ 5